• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emperor – the loss and curse of reverance

Artist emperor - Låttitel the loss and curse of reverance

Text och översättning: emperor - the loss and curse of reverance. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

(Words: Ihsahn/ Music: Ihsahn & Samoth/ Arrangements: Samoth &
Ihsahn)
Memories of torment strikes me
Attempts were made to suffocate me at birth
Fools
I was already ancient
Thou can not kill what breeds within Thee
Alas, this agony
The emptiness of earthborn pride
Hath stirred my faithful heart
Which guided me to darker paths
Far away from their pestilent ways
Cleansed was I from deceitful grace
Yet, put to scorn was I
By those unclean
Enslaved by ignorance
They blindly spat upon the deity of hate
Awake is the darkest fiend
By the fallen one I shall arise
Upon bewildered masses
To whom the indulgence of my soul
Portray as sin made god
I shall revile and quell the source
Whence mockery of my kind derive
This I know
Facile shalt my quest not come to pass
Deathwish be my gift to all at last
Honour
Commended no longer as virtue
Yet, shalt be extolled at light's demise
By the fallen one I shall arise
Believer
Speak not to me of justice
For none have I have seen
By God, I shall give as I receive
Betrayer
Speak not to me at all
You and this world ripped my fucking heart out
Again... and again... and again...

Översättning

(Ord: Ihsahn / Musik: Ihsahn & Samoth / Arrangemang: Samoth &
Ihsahn)
Minnen av plåga slår mig
Försök gjordes att kväva mig vid födseln
Fools
Jag var redan gammal
Du kan inte döda det som föder inom dig
Ack, den här plågan
Tomheten i jordfödda stolthet
Har rört mitt trogna hjärta
Vilket ledde mig till mörkare vägar
Långt borta från deras pestilenta vägar
Renad var jag från bedräglig nåd
Ändå blev jag föraktad
Av de orena
Förslavad av okunnighet
De spottade blindt på gudens hat
Vakna är den mörkaste djävulen
Vid den fallna kommer jag att uppstå
Vid förvirrade massor
Till vem min själs överseende
Skildra som synd som skapats av gud
Jag ska förakta och dämpa källan
Varifrån hån av mitt slag härstammar
Det vet jag
Facile ska min strävan inte ske
Äntligen vara dödsska min gåva till alla
Ära
Berömde inte längre som dygd
Ändå ska du hyllas vid ljusets bortgång
Av den fallna kommer jag att uppstå
Troende
Tala inte till mig om rättvisa
För ingen har jag sett
Av Gud ska jag ge som jag tar emot
Förrädare
Tala inte till mig alls
Du och den här världen slet ut mitt jävla hjärta
Igen ... och igen ... och igen ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *