• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emperor – into the infinity thoughts

Artist emperor - Låttitel into the infinity thoughts

Text och översättning: emperor - into the infinity thoughts. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emperor! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emperor och se vilka fler låtar vi har av emperor i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

As the Darkness creeps over the Northern mountains of Norway and the
silence reach the woods, I awake and rise... Into the night I wander,
like many nights before, and like in my dreams, but centuries ago.
Under the moon, under the trees. Into the Infinity of Darkness,
beyond the light of a new day, into the frozen nature chilly, beyond
the warmth of the dying sun. Hear the whispering of the wind, the
Shadows calling... I gaze into the moon which grants me visions these
twelve full moon nights of the year, and for each night the light of
the holy disciples fade away. Weaker and weaker, one by one.I gaze
into the moon which makes my mind pure as crystal lakes, my eyes cold
as the darkest winter nights, by yet there is a flame inside. It
guides me into the dark shadows beyond this world, into the infinity
of thoughts... thoughts of upcoming reality. In the name of the
almighty Emperor I will ride the Lands in pride, carrying the
Blacksword at hand, in warfare.I will grind my hatred upon the loved
ones. Despair will be brought upon the hoping childs of happiness.
Wherever there is joy the hordes of the eclipse will pollute sadness
and hate under the reign of fear. The lands will grow black. There is
no sunrise yet to come into the wastelands of phantoms lost. May these
moments under the moon be eternal. May the infinity haunt me...
In Darkness.

Översättning

När mörkret kryper över norra bergen i Norge och
tystnad når skogen, jag vaknar och reser mig ... in på natten jag vandrar,
som många nätter tidigare, och som i mina drömmar, men för århundraden sedan.
Under månen, under träden. In the Infinity of Darkness,
bortom ljuset från en ny dag, in i den frusna naturen kylig, bortom
värmen från den döende solen. Hör vindens viskning,
Skuggor som ropar ... Jag tittar in i månen vilket ger mig visioner om dessa
tolv fullmånenätter om året och för varje natt ljuset från
de heliga lärjungarna bleknar bort. Svagare och svagare, en efter en. Jag tittar
in i månen som gör mitt sinne rent som kristallsjöar, mina ögon kalla
som de mörkaste vinternätterna är det ännu en flamma inuti. Det
leder mig in i de mörka skuggorna bortom denna värld, till oändligheten
tankar ... tankar om kommande verklighet. I namnet på
den allsmäktige kejsaren. Jag kommer att rida på landarna i stolthet och bär
Svarsord till hands, i krigföring. Jag ska mala mitt hat mot den älskade
sådana. Förtvivlan kommer över de hoppande barnen av lycka.
Varhelst det finns glädje kommer förmörkelsernas horder att förorena sorg
och hatar under fruktan. Länderna blir svarta. Det finns
ingen soluppgång ännu att komma in i förlorade fantasier. Må dessa
stunder under månen vara eviga. Må oändligheten hemsöka mig ...
I mörkret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *