• Homepage
  • >
  • E
  • >
  • emilie autumn – on artistic integrity

Artist emilie autumn - Låttitel on artistic integrity

Text och översättning: emilie autumn - on artistic integrity. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av emilie autumn! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven e i emilie autumn och se vilka fler låtar vi har av emilie autumn i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

I toe the line of self-indulgence
Every time I place my pen
Upon the page and form the words
I felt but couldn't show 'til then
And to myself I beg the question
Why do I thus masquerade
As one to one and to another
Someone else? If I, afraid
Of what the consequence of stating
Openly my cause might be,
When I rant and rhyme and reason
Do I write for them or me?
I believe there is some merit
In creating for one's self
But why place before the public
What is best left on the shelf?
Though while I write I do not feel that
What I pen is mine alone,
Even this could be misguided
As are many I have known
Who swore, poor souls, that they possessed
The key to man's mysterious fate,
Succeeded in convincing some,
But most could tell they did but prate
On subjects touching something vague
Which cannot be unproven, or,
In place of content, speak in tongues
Yet know not whom they're speaking for.
No, I am not deluded so;
I do not feel I represent
Some force divine, but still I know
That I shall never be content
To hold my tongue when I would speak
Or change my words to suit the hour
Or pinch a blush upon my cheek
To feign my joy at love gone sour.
I do not wish to disappoint
The faith that others place in me
To lead the way to brighter days,
But sometimes dark is all I see.
I work for good, I toil for hope,
No one can question my intent
But even those who listen close
Can often mistake what I meant.
My fear, I've come to realize,
Is mainly this: that I am wrong,
That my perception is askew,
That I write shyte and call it song.
Perhaps I'll always question thus,
Discount my merits, thoughts, and deeds
'Tis well, long as I still go forth
And see where this, my vision, leads.
Strong is she who knows her mind
And speaks it though she may not please.
Fortunate the audience
That hears such honest thoughts as these.

Översättning

Jag tär linjen av självförlåtelse
Varje gång jag lägger min penna
På sidan och forma orden
Jag kände men kunde inte visa fram till dess
Och för mig själv ställer jag frågan
Varför maskerade jag sålunda
Som en mot en och en annan
Någon annan? Om jag är rädd
Av vad konsekvensen av att säga
Helt öppet kan min sak vara,
När jag rasar och rimar och resonerar
Skriver jag för dem eller för mig?
Jag tror att det finns viss förtjänst
Att skapa för sig själv
Men varför placera inför allmänheten
Vad finns bäst kvar på hyllan?
Men medan jag skriver känner jag inte det
Vad jag pennar är mitt ensamma,
Även detta kan missvisas
Som många har känt
Som svor, stackars själar, att de hade
Nyckeln till människans mystiska öde,
Lyckades att övertyga några,
Men de flesta kunde säga att de gjorde det utan prate
Om ämnen som rör något vagt
Vilket inte kan vara obevisat, eller,
I stället för innehållet, tala i tungor
Men vet inte vem de talar för.
Nej, jag är inte vilseledd så;
Jag känner inte att jag representerar
En del tvingar gudomligt, men ändå vet jag det
Att jag aldrig ska vara nöjd
Att hålla tungan när jag talade
Eller ändra mina ord så att de passar timmen
Eller nypa en rodnad på kinden
Att göra min kärleksglädje sur.
Jag vill inte svika
Den tro som andra tror på mig
För att leda vägen till ljusare dagar,
Men ibland är mörkt allt jag ser.
Jag arbetar för gott, jag strävar efter hopp,
Ingen kan ifrågasätta min avsikt
Men även de som lyssnar nära
Kan ofta misstänka vad jag menade.
Min rädsla, jag har insett,
Är främst detta: att jag har fel,
Att min uppfattning är sned,
Att jag skriver blyg och kallar det sång.
Jag kanske alltid ifrågasätter det,
Minska mina fördelar, tankar och gärningar
'Det är bra, så länge jag fortfarande går ut
Och se vart detta, min vision, leder.
Stark är hon som känner sitt sinne
Och talar det även om hon kanske inte vill.
Lycklig publik
Det hör sådana ärliga tankar som dessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *