• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – the spawn of love and war elder version

Artist cradle of filth - Låttitel the spawn of love and war elder version

Text och översättning: cradle of filth - the spawn of love and war elder version. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Poets racking absinthed brains
Could never fully paint these nights
No martyr parting from his pain
Could utter words so erudite
As those she now divulged to me
In throes of passions grip
Indulging latent fantasies
That ran forked tongues along the lip
Of fate's pudenda
The twisted snake's agenda
Now the world would bend
To her deadly legacy
Life's graveyard was waiting, such dizzying flight
From the convent at All Hallows Fair
Without contemplating, we fled through the night
Too blood-drunk and cunt-sated to care
The Goddess had spoken
And woken desire
It crackled in the air around us
A psychic force shimmering like fire
And on her breasts. that old necklace
The one I snuck from the fucked Abbess
Whose dirty little secret, other than me
Now shone with bold intensity
Vast the power it possessed
The darkness Brought to living flesh
This treasure was ancient, taken by force
From an elite caste of priests in Delphi
The Templars were patient, they stayed out the course
Then fleeced their Greek hosts in their sleep
That necklace traversed
Vile murders and miles worse
But what was a curse
To this perverse demoness?
Legend swore it was a gift of malice
For the maiden Harmonia
The illegitimate spawn of love arid war
Jealousy made it gleam for her
For with it clasped, her looking glass
Was ever beautiful and young
But disaster choked her royal caste
And every throat on which it hung
There madness, death and horror clung
Immortalised in mortal guise
She was a sight for blighted eyes
A plague to gladly plagiarize
And spread like red excited kisses
She was more than me
More than wards
Could fulfill in the parlance of the angels
She cast a spell on every cell
In my nobody
She gave me back my tongue
That she might run it on herself
She was Lilith. she was light
I was but a parasite
Beckoned to temptation
In her velvet overtones
Through frozen antics, dressed in white
She led me into paradise
Neath comets in ovation
Like the Queen of winter, throned...
Pleasures archetypal
Then much rarer agonies
I was a sworn disciple
Of her whims and dark decrees
In Europe's hair
Her spies were everywhere
A sylph amongst the filthy rich and debonair
Her greater plan
All chaos and the all of man
For as she fed dark appetites
She bred her children there
The spawn of love and war
Presiding over Hellfire clubs
Arch-masons and Agharta
The spawn of love and war
She rode the beast. her legs apart
A blazing pyre starter
Life's playground elated, such dizzying sights
And sensations ignited her grin
As slaves celebrated her Satanic rites
We climbed up to heaven in sin
She came to me
As she will come to You
Intoxicating in her seduction
Her siren sway. devastating voodoo
Persistent, resistance is useless, fool
To this Goddess, in lust she's cruel
Beyond any measure, her pleasures will found
A perverted Eden on sacred ground
Vast the power I caressed
The darkness brought to vivid flesh
And in it she now rules a cowered universe

Översättning

Poeter rackar absint hjärnor
Kunde aldrig måla helt dessa nätter
Ingen martyr skiljer sig från hans smärta
Kunde uttrycka ord så erudit
Som de avslöjade hon nu till mig
I trängsel av passioner grepp
Skämma bort latenta fantasier
Det sprang gafflade tungor längs läppen
Av ödet pudenda
Den vridna ormens agenda
Nu skulle världen böja sig
Till hennes dödliga arv
Livets kyrkogård väntade, en sådan svimlande flygning
Från klostret på All Hallows Fair
Utan att fundera över flydde vi hela natten
För blod-berusad och fitta-mätt att ta hand om
Gudinnan hade talat
Och väckt lust
Det sprak i luften runt oss
En psykisk kraft som skimrar som eld
Och på hennes bröst. det gamla halsbandet
Den jag smuggade från den knullade Abbess
Vars smutsiga lilla hemlighet, förutom mig
Nu strålade med djärv intensitet
Stor kraft den hade
Mörket fördes till levande kött
Denna skatt var forntida, tagen med våld
Från en elitkasta av präster i Delphi
Templarerna var tålmodiga, de stannade utanför kursen
Flydde sedan sina grekiska värdar i sömnen
Det halsbandet korsade
Häftiga mord och mil värre
Men vad var en förbannelse
Till denna perversa demon?
Legenden svor att det var en ondskans gåva
För jungfrun Harmonia
Det olagliga gyet av kärlek torrt krig
Svartsjuka fick det att lysa för henne
För med det knäppta, hennes ser glas
Var någonsin vacker och ung
Men katastrofen kvävde hennes kungliga kast
Och varje hals som den hängde på
Där fastnade galenskap, död och skräck
Odödliggjort i dödlig klädsel
Hon var en syn för fördärvade ögon
En pest att gärna plagiera
Och spridas som röda glada kyssar
Hon var mer än jag
Mer än avdelningar
Kan uppfylla i änglarnas språk
Hon förtrollade på varje cell
I min ingen
Hon gav mig tillbaka min tunga
Att hon kan köra på sig själv
Hon var Lilith. hon var lätt
Jag var bara en parasit
Utfärdat till frestelse
I hennes sammettoner
Genom frysta upptåg, klädd i vitt
Hon ledde mig in i paradiset
Neath kometer i ovation
Som drottningen av vintern, tronade ...
Nöjen arketypiska
Då mycket sällsynta smärtor
Jag var en svurad lärjunge
Av hennes nyck och mörka förordningar
I Europas hår
Hennes spioner var överallt
En sylph bland de smutsiga rika och debonair
Hennes större plan
Allt kaos och hela människan
För när hon matade mörka aptit
Hon uppfödde sina barn där
Kärlekens och krigets lek
Presiderar över Hellfire-klubbar
Ärkehuggare och Agharta
Kärlekens och krigets lek
Hon red på vilddjuret. benen isär
En flammande eldstarter
Livets lekplats upprymd, sådana svimlande sevärdheter
Och förnimmelser tände hennes flin
När slavar firade hennes sataniska ritualer
Vi klättrade upp i himlen i synd
Hon kom till mig
När hon kommer till dig
Berusande i hennes förförelse
Hennes siren svänger. förödande voodoo
Ihållande, motstånd är värdelöst, idiot
Till denna gudinna, i lust är hon grym
Utöver alla mått kommer hennes nöjen att hittas
En pervers Eden på helig mark
Stor kraft som jag smekade
Mörket kom till levande kött
Och i det styr hon nu ett kappat universum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *