• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – the death of love

Artist cradle of filth - Låttitel the death of love

Text och översättning: cradle of filth - the death of love. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Where will you be they tense for warfare?
What will you see with your innocence there?
Where will you be my darling?
Where will you be they tense for warfare?
Where will you be when God is glorifying?
There we will be between the dead and dying
Where will you be my darling?
Where will you be when God is glorifying?
Prophecies and glory forge a massive disdain
For lying passive in the shadows whilst the enemy reigns
Devoted to the votive, holy standard above
"By command of the king of Heaven"
Came the death of love
Where will you be when they're vilifying?
How will they see when the truth is blinding?
Where will you be my darling?
Where will you be when they're vilifying?
Where will you be when the dark is rising?
How will you keep from it's terrorizing?
Where will you be my darling?
Where will you be when the dark is rising?
Burning was the sunset like a portent of doom
On the saintly iron maiden as she fell from her wound
But visions and ambition
Never listened to submission
And she was on a mission from the highest above
To Lord upon the slaughter
Like a sword through hissing water
She arose where archers sought her
For the death of love
The righteous death of love
Gilles adored her drama
Her suit of pure white armor
Blazed against the English in a torrent of light
And as they rallied onto night
A cancer fled his soul
Dissolving
Framed amid the thick of fire
Aflame, a Valkyrie
She made him click without desire
And in his eyes she swam a Goddess
And even when they caught her breath
Her words would leave a scar
"For only in the grip of darkness
Will we shine amidst the brightest stars"
How will you breathe when their wheels are turning?
How will you know if the sky is burning?
Where will you be my darling?
How will you breathe when their wheels are turning?
Where will you be when Babel builds my fire?
Will you not flee and label me pariah?
Where will you be my darling?
Where will you be when they light my pyre?
Aligned with Joan in all
That was enthroned and divine
He swore to score the crimes
Jackdaws poured on this dove
Crimes he knew alone
Derived from minds of the blind
The church unfurled for murder perched
Upon the death of love
Framed amid the thick of fire
Aflame, a Valkyrie
She claimed the skies were lit with spires
And in his eyes she swam a Goddess
And even when she fought for breath
Her words would leave a scar
"For only in the grip of darkness
Will we shine amidst the brightest stars"

Översättning

Var kommer du att vara de spända för krigföring?
Vad kommer du att se med din oskuld där?
Var kommer du att vara min älskling?
Var kommer du att vara de spända för krigföring?
Var kommer du vara när Gud förhärligar?
Där kommer vi att vara mellan de döda och döende
Var kommer du att vara min älskling?
Var kommer du vara när Gud förhärligar?
Profetior och ära skapar en massiv förakt
För att ligga passivt i skuggorna medan fienden regerar
Tillägnad den votiva, heliga standarden ovan
"Med befallning från himmelens kung"
Kom kärlekens död
Var kommer du att vara när de blir förvirrade?
Hur kommer de att se när sanningen är förblindande?
Var kommer du att vara min älskling?
Var kommer du att vara när de blir förvirrade?
Var kommer du vara när mörkret stiger?
Hur kommer du att undvika att det terroriserar?
Var kommer du att vara min älskling?
Var kommer du vara när mörkret stiger?
Brinnande var solnedgången som ett undergångsdöm
På den heliga jungfrun när hon föll från sitt sår
Men visioner och ambition
Lyssnade aldrig på underkastelse
Och hon var på uppdrag från det högsta ovan
Till Herren vid slakt
Som ett svärd genom sissande vatten
Hon uppstod där bågskyttar sökte henne
För kärlekens död
Kärlekens rättfärdiga död
Gilles älskade sitt drama
Hennes kostym av ren vit rustning
Flammade mot engelska i en ström av ljus
Och när de samlades på natten
En cancer flydde från hans själ
Upplösande
Inramad mitt i eldens tjocklek
Aflame, en Valkyrie
Hon fick honom att klicka utan önskan
Och i hans ögon simmade hon en gudinna
Och även när de tog andan
Hennes ord skulle lämna ett ärr
"För bara i mörkret
Kommer vi att lysa bland de ljusaste stjärnorna "
Hur kommer du att andas när hjulen svänger?
Hur vet du om himlen brinner?
Var kommer du att vara min älskling?
Hur kommer du att andas när hjulen svänger?
Var kommer du vara när Babel bygger min eld?
Kommer du inte fly och märka mig paria?
Var kommer du att vara min älskling?
Var kommer du vara när de tänder min bål?
Inriktad med Joan totalt
Det var tronat och gudomligt
Han svor att göra brott
Jackdaws hällde på denna duva
Brott som han kände ensam
Hämtas från blinda sinnen
Kyrkan vecklade sig ut för mord
Vid kärlekens död
Inramad mitt i eldens tjocklek
Aflame, en Valkyrie
Hon hävdade att himlen var upplysta med spiror
Och i hans ögon simmade hon en gudinna
Och även när hon kämpade om andan
Hennes ord skulle lämna ett ärr
"För bara i mörkret
Kommer vi att lysa bland de ljusaste stjärnorna "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *