• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – present from the poison hearted

Artist cradle of filth - Låttitel present from the poison hearted

Text och översättning: cradle of filth - present from the poison hearted. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Reigning at the feast of Phantasia
Heightened pleasures were endeavored to bow
Before my coronation and vocal aspirations
To rule this fool creation fallen neath me now
I knew deep eyes of a distant Christ
Were scarred from afar under starry luster
Sighting my recitals on the rites of vice
Perverting virtue, enslaving grace
Behind the glittering mask of pride
Saving face finding thorns to pierce His side
Desire, the fire, spread hell throughout my soul
And higher the wire, the more I sought control
Straining from the leash in exultation
Head to the wind to breathe with ravenous lungs
The global scent of fornication
A writhe of many vipers deciphering tongues
I whispered schemes to dreamers then to pursue an Eden
That screamed of me supreme again
As my world bloomed so too the moon
Through Adam to Seth, Enos, Cainan
Mahalaleel and Jared blew
Perverting virtue, enslaving grace
Behind the slippery guise of lies
Saving face making waves to drown their faith
Messiahs, pariahs, eons reversed the two
Thus, higher their sprites the more cursed grew their roots
And suffering I swept cruel seas
On the galley of the shadow of death
A fist in the cunt of the spread horizon
A kiss for the sun risen red once dined on
The coast of Menses, discharged from celestial wombs
A first degree murder of ravens
Followed in fugue through the crack of doom
The goat of Mendes, I set regime
In the galley of the shadow of death
Angels in raiments as pure as coal
Taking their payments in tortured mortal souls
A bold direction, the abyss edge
But on cold reflection, one they warmed to nonetheless
As they preyed the paths of the righteous
Through the myth of thistled orchard floors
Bearing gifts of plenitude for
The apples of the Lord were rotten to the core
Temptation, my ambassador
Attila, Herod, Pharisees and Nero all begged of me for more
Down dark steps of history, I waged a war with a Heaven
I could not see beyond My wildest fantasies
Throwing sixes over deadly sin, I traded those who played to win
Skin for precious skin and that that wormed within
Staining the reams of revelation
Etching ever-afters in accursed verse
The limpid rags of resurrection
From papal parapets were to dirt dispersed
Desire, the flyers spread Hell throughout their souls
And higher the fire, the more I held control

Översättning

Regerar vid festen i Phantasia
Förhöjda nöjen försökte böjas
Innan min kröning och sång
Att härska över den här idiotskapningen föll nu under mig
Jag kände djupa ögon hos en avlägsen Kristus
Ärrades långt ifrån under stjärnklar lyster
Ser mina skäl på vice riter
Förvrängande dygd, förslavande nåd
Bakom den glittrande masken av stolthet
Räddande ansikte och hitta taggar för att tränga igenom hans sida
Begär, elden, sprider helvetet i hela min själ
Och högre tråd, desto mer sökte jag kontroll
Anstränger sig från koppeln i jubel
Gå mot vinden för att andas med glupska lungor
Den globala doften av otukt
En vridning av många huggormar som dechiffrerar tungor
Jag viskade planer till drömmare för att driva en Eden
Det skrek av mig högsta igen
När min värld blommade också månen
Genom Adam till Seth, Enos, Cainan
Mahalaleel och Jared blåste
Förvrängande dygd, förslavande nåd
Bakom den lögniga halan
Räddande ansikte gör vågor för att drunkna deras tro
Messias, pariahs, eons vände de två
Ju högre deras sprites desto mer förbannade växte deras rötter
Och lidande svepte jag grymma hav
På bygeln av dödens skugga
En knytnäve i spriden horisont
En kyss för solen steg upp rött en gång ätit på
Menses kust, utsläppt från himmelska livmodern
Ett första gradsmord på korpar
Följt i fuga genom undergångens spricka
Mendes get satte jag regim
I bygeln av dödens skugga
Änglar i kläder så rena som kol
Tar sina betalningar i torterade dödliga själar
En djärv riktning, avgrundskanten
Men vid kall reflektion, en som de ändå värmde upp för
När de bytte rättfärdiga vägar
Genom myten om tistelbundna fruktträdgårdgolv
Bärande gåvor av mångfald för
Herrens äpplen var ruttna till sin kärna
Frestelse, min ambassadör
Attila, Herodes, fariséerna och Nero bad alla om mer för mig
I historiens mörka trappsteg förde jag ett krig med en himmel
Jag kunde inte se bortom mina vildaste fantasier
Jag kastade sexar över dödssynd och bytte ut dem som spelade för att vinna
Hud för dyrbar hud och det som avmaskas inuti
Fläckar uppenbarelserna
Etsande evigheter i förbannad vers
Uppståndelsens smala trasor
Från påvliga parapetter var till smuts spridda
Begär, flygbladet sprider helvetet genom hela deras själar
Och högre eld, desto mer höll jag kontrollen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *