• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – doberman pharaoh

Artist cradle of filth - Låttitel doberman pharaoh

Text och översättning: cradle of filth - doberman pharaoh. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

To and fro, through freeze and thaws
From zenith to nadir
The universal tug of war
Saw lines drawn in the sands appear
Divisions of a promised land
And hell for those that dwelt
Beneath a pharaoh's granite hand
Where death wed something else
Millennia swam passed
Since the covened ark
Ran aground on ararat...
But anew, tempered shadows grew
Out of midian, strewing fear
Over verdant lawns, the resurgent storms
Led a desert son to sear
From the palace orchard I espied...
(where swooning trees and moonless beams vied
For the painted eye of the royal bride
Whose gliding curves were deified)
...beyond her grace where love would die
Wretched destiny arrive
Back and forth the prophet came
Riddled with a tongue of plagues
That would render might egypt lame
If the rage of God stayed unassuaged...
I listened with a heavy heart
But unveiled to the threats
This hebrew in a jackal's mask
Would dredge into effect
Thenceforth the nile reddened
S if set stretched his hand
To beset the damned
And bruised with flies
The skies grew leadened
But these miracles, feared
Were all but reared
By nature, whose law alone
Stood that revered
This hysteria passed, but still the mark
Of yahveh burned on in the dark
One final time, on the steps to the shrine
Of thoth, I twined with fate
"let my people go"
"still my word is no"
"then death shall be the deciding plague"
Since the crimes divine I left behind
I'd warred with every tribe that plied
In holy vestament, but with time
Bored sore of clawing what was mine
I laid my bones and made my throne
With a view to paradise
Thenceforth the heavens deafened
As if great beasts
Were unleashed to feast on man
And with carrion span
Michael was weaponed
To descend with scorn
A dark reform
Through pi-ramses
Skinning mine and her firstborn
Thus suspiria passed each sacred mark
Of yahveh, bleeding in the dark
With nauseous dawn, a cry, forlorn
Unified from plazas deep
The prophet's curse
Far worse had worked
To wrest the war in me from sleep
Drowned in light, a downward light
Bathed the snaking exodus
Through the wilderness
As the aeons crept
Impressed with fresh bloodlust

Översättning

Fram och tillbaka genom frysning och upptining
Från zenit till nadir
Den universella dragkampen
Såglinjer ritade i sanden dyker upp
Uppdelningar i ett utlovat land
Och fan för dem som bodde
Under en faraos granithand
Där döden gifte sig med något annat
Millennia simmade förbi
Sedan den eftertraktade arken
Körde på grund av ararat ...
Men nya, tempererade skuggor växte upp
Ut ur Midian, sträckande rädsla
Över grönskande gräsmattor stormar de återuppblåsande
Ledde en öken son att bränna
Från palatsodlingen spionerade jag ...
(där svimlande träd och månlösa strålar tävlade
För det kungliga brudens målade öga
Vars glidkurvor förgudades)
... bortom hennes nåd där kärlek skulle dö
Förvrängt öde anländer
Fram och tillbaka kom profeten
Riddled med en tunga av plågor
Det skulle göra att Egypten kan vara lam
Om Guds vrede förblev obestämd ...
Jag lyssnade med ett tungt hjärta
Men avslöjade för hoten
Denna hebreiska i en sjakalsmask
Skrapa i kraft
Därefter rodnade nilen
S if set sträckte ut handen
Att besegra de förbannade
Och blåmärken av flugor
Himlen blev blyade
Men dessa under, fruktade
Var bara uppfostrad
Av naturen, vars lag ensam
Stod som vördade
Denna hysteri passerade, men ändå märket
Av yahveh brände på i mörkret
En sista gång, på trappan till helgedomen
Av dem tvinnade jag med ödet
"låt mitt folk gå"
"fortfarande är mitt ord nej"
"då ska döden vara den avgörande pesten"
Sedan brotten är gudomliga lämnade jag mig
Jag hade krigat med alla stammar som åberopade
I helig klädsel, men med tiden
Uttråkad öm av klo vad som var mitt
Jag lade mina ben och gjorde min tron
Med tanke på paradiset
Därefter dövnade himlen
Som om stora djur
Släpptes lös för att festa på människan
Och med slaktomslag
Michael beväpnade
Att gå ner med hån
En mörk reform
Genom pi-ramses
Skinnande gruvan och hennes förstfödda
Således passerade suspiria varje heligt märke
Av yahveh, blöder i mörkret
Med illamående gryning, ett rop, övergiven
Enad från torg djupt
Profetens förbannelse
Mycket värre hade fungerat
Att bryta kriget i mig från sömnen
Drunknade i ljus, ett nedåtgående ljus
Badade den ormande utvandringen
Genom vildmarken
När aeonerna kröp
Imponerad av ny blodlust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *