• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – death magick for adepts

Artist cradle of filth - Låttitel death magick for adepts

Text och översättning: cradle of filth - death magick for adepts. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Come distortured artists
Bitter things seek meaning
Even if they're madness to behold
Once forbears to horizons
Where the dead stayed dreaming
Now nightmares waken souls
That fear the living's toll
Gova, Bosch and Brueghel
Three times moonwise stain thy graves
For words alone are at loss to trace
The face of today's inhuman wraith
One half adrift in the vast abyss
Of despair and misery
The other a mask of rich red lips
Whetted by the fevers of belief and greed
All damned in this inferno
Where even Virgil averts his eyes
From the black mass mutual gang rape
Of Caesing hands an forced divides
Trespass these seven gates
To a world bloodlet to shades
Where Seraphim bleat
Of their cold and coming Master's race
In the seweres of Babylon
Stillborn to a trough anon
Chimiracles will hatch like plots
To dredge faeces to pearl their cross
Enter Penteholocaust
Five aeons past, yet still Man grasps
At final straws to save his cast
His Lord is a leper we shall not want
He betrayed us with white lies
His acrid pall as of the tomb
Reminds us how we rot inside
Gutted like fool's paradise
Glutted on cruel appetites
Holding court to chaos
Folding to far graver arms
A downfall fatal to all resounds
As orgies peak in self centred psalms
And nature screams her sufferings
Under bowed and cankered wings
A bleak scorched Earth necrotica burning
Like the robes we've torn from her
She begs us lay her pain to rest
Lest we are left with nothingness
Save for her stripped and ravished flesh
And if her fate is not portent of Apocalypse
Then the comets that graxe nightskies
Will surely cleanse of wrongs and reichs
When you and I and all else dies
It's rotting down
This carcass Maggotropolis
Interdependent as worms to the grave
Allah's true name is naught
Chist cannot save
Locked in a waltz of evermore frantic steps
Spells of regret
Death Magick for Adepts
Be prepared to fulfill prophecies
The glorious fall of a sin dynasty
Gutted like fool's paradise
Glutted on cruel appeitites
We've woven hearts a thorn arbour
Left tear streaked reason upon the shore
And bereft of compass, star or more
Set out for this World's end
Few at the prow, most slave below
Painting coal a perfect gold
But for all it's worth, the engines slow
Dead in the brine again
Come cabin fever, sodomy on the bounty
Prey to phallus seas
That hiss and foam to douse disease
A storm roars on the way
Blacker than the Ace of Rapes
Dealt out by Death in darkwood glades
Our ship of fools, all boards handmade
Sinks, dashed by seismic waves

Översättning

Kom förvrängda artister
Bittera saker söker mening
Även om de är galna att se
En gång fördröjer horisonten
Där de döda stannade och drömde
Nu väcker mardrömmar själar
Det fruktar de levande vägtullar
Gova, Bosch och Brueghel
Tre gånger månvis fläckar dina gravar
För ord ensamma är förlorade att spåra
Ansiktet på dagens omänskliga omslag
Halva driften i den stora avgrunden
Av förtvivlan och elände
Den andra en mask av rika röda läppar
Upprörd av tron ​​och girighetens feber
Alla förbannade i detta inferno
Där till och med Virgil slår ögonen
Från den svarta massens ömsesidiga gruppvåldtäkt
Av Caesing-händer skiljer sig tvingade
Gå över dessa sju portar
Till en världsblod till nyanser
Där Seraphim blästrar
Av deras kalla och kommande mästare
I avloppet i Babylon
Dödfödd till en tråganon
Chimiracles kommer att kläcka ut som tomter
Att muddra avföring för att pärla korset
Gå in i Penteholocaust
Fem aeoner förbi, men fortfarande fattar mannen
Vid sista sugrör för att rädda hans rollbesättning
Hans Herre är en spetälsk som vi inte kommer att vilja ha
Han förrådde oss med vita lögner
Hans skarpa blek från graven
Påminner oss om hur vi ruttnar inuti
Gutted som idiotens paradis
Smutsig på grym aptit
Att hålla domstolen till kaos
Hopfällbara armar långt borta
Ett fall som är dödligt för alla rungor
När orgier toppar i självcentrerade psalmer
Och naturen skriker hennes lidanden
Under böjda och försvunna vingar
En dyster bränd jordnekrotikabränning
Som de kläder vi har sönderrivit från henne
Hon ber oss lägga vår smärta till vila
För att vi inte har något
Spara för hennes avskalade och ravished kött
Och om hennes öde inte är en del av Apocalypse
Sedan kometerna som gräver nattkäken
Kommer säkert att rensa från orättvisor och riker
När du och jag och allt annat dör
Det ruttnar ner
Denna slaktkropp Maggotropolis
Ömsesidigt beroende som maskar till graven
Allahs sanna namn är inget
Chist kan inte spara
Låst i en vals av alltmer häftiga steg
Ångrar av ånger
Death Magick för Adepts
Var beredd att uppfylla profetior
Det syndiga dynastins härliga fall
Gutted som idiotens paradis
Smutsade på grymma appeititer
Vi har vävt hjärtan i en taggbom
Vänster tår strimmade förnuft på stranden
Och utan kompass, stjärna eller mer
Ge dig ut för världens slut
Få i förgrunden, mest slav nedan
Måla kol ett perfekt guld
Men för allt det är värt, går motorerna långsamt
Död i saltlake igen
Kom hyttfeber, sodomi på bounty
Byta till fallushav
Det väsendet och skummet för att släcka sjukdomen
Det stormar en storm på vägen
Svartare än våldtäktsaset
Delas ut av döden i mörkt träglans
Vårt dårskapsskepp, alla brädor handgjorda
Sänkor, strullade av seismiska vågor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *