• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – cemetery and sundown

Artist cradle of filth - Låttitel cemetery and sundown

Text och översättning: cradle of filth - cemetery and sundown. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

We rise with the sun in the underworld
We suffer from a graveless name
We prise wide lids
And wounds with lips curled
Over teeth that have tasted shame
Cemetery and sundown
Against the flora of nightfall
We gather like the fauna of war
To curse aurora so spiteful
With her stake in the coming of dawn
To conjure forth the past
Those heady night of pain resplendent
In the service of the goddess of death
When her sheets ran royalty red
Moons lengthen our crypt kept silhouettes
Shadows dance, eyes flicker in descent
Unveil the greed, our needs are bitter, spent
On upturned mouths and haunts of wickedness
We walk this eden, a secret
Faces hidden under leonine pride
In dusk's embrace
We find it hard to keep it
When blood and lust and waking worlds collide
Too long have we skulked like drifters
In the cities of the neon sun
Vagabond dogs and graveyard shifters
Mona lisas where the paint has run
I miss our glorious past
Our nightly flights on fear dependent
Like phantoms in the caves for miss christine
When the song bird broke her neck
Wolves howl their foghound serenades
Churches arch their backs with balustrades
Praise be to the shedding of masquerades
When we hunt these vestal vermin unafraid
Of the covenant made. ....
Draw the blinds on the floors of raw meat
There is murder in the thirst
Rich red vascular tapestries
Hung in gilded frames of nuns asleep
In dreams where themes of hestiality
Are a blessing on their sunday sheep
Sermons hang a black gown
Over cemetery and sundown
Now the clock is harrying midnight
And the ghost of yet to come
Will she show rewrites of dark delight
Over the sewers we've overrun?
I see a winter palace
Cut diamonds at a porcelain neck
When swan lake crushed poor sanity's spirit
As I threw to it bled
We rise with the sun in the underworld
We suffer from a graveless name
We prise wide lids
And wounds with lips curled
Over teeth that have tasted shame
We walk this eden, a secret
Faces hidden under leonine pride
In dusk's embrace
We find it hard to keep it
When blood and lust and waking world collide

Översättning

Vi reser oss med solen i underjorden
Vi lider av ett gruslöst namn
Vi prisar breda lock
Och sår med böjda läppar
Över tänder som har smakat skam
Kyrkogård och solnedgång
Mot nattens flora
Vi samlas som krigens fauna
Att förbanna norrsken så otäck
Med sin andel i morgondagens ankomst
Att trolla fram det förflutna
De smärtsamma kvällsnattarna
I tjänst för dödsgudinnan
När hennes lakan blev kungliga röda
Månar förlänger våra krypthållna silhuetter
Skuggor dansar, ögonen flimrar i härkomst
Avslöpa girigheten, våra behov är bittra, förbrukade
På uppåtvända munnar och ondska
Vi vandrar denna eden, en hemlighet
Ansikten dolda under leoninstolthet
I skymningens omfamning
Vi har svårt att behålla det
När blod och lust och vakna världar kolliderar
För länge har vi skakat som drifters
I städerna i neonsolen
Vagabond hundar och kyrkogårdar
Mona lisas där färgen har gått
Jag saknar vårt härliga förflutna
Våra nattliga flygningar på rädsla beroende
Som fantom i grottorna för miss christine
När sångfågeln bröt hennes hals
Vargar tjuter på deras dimma serenader
Kyrkor böjer ryggen med räcken
Beröm är att utsläpp av maskerader
När vi jagar dessa västra skadedjur orädda
Av det förbund som ingåtts. ....
Rita persiennerna på golvet i rått kött
Det finns mord i törsten
Rika röda kärlväv
Hängde i förgyllda ramar av nunnor som sov
I drömmar där temat för hestialitet
Är en välsignelse för deras söndagsfår
Prediken hänger en svart klänning
Över kyrkogården och solnedgången
Nu har klockan haring midnatt
Och spöket om ännu inte kommit
Kommer hon att visa omskrivningar av mörk glädje
Över avloppet har vi överskridit?
Jag ser ett vinterpalats
Skär diamanter i en porslinhals
När svan sjön krossade dålig sanity anda
När jag kastade på det blödde
Vi reser oss med solen i underjorden
Vi lider av ett gruslöst namn
Vi prisar breda lock
Och sår med böjda läppar
Över tänder som har smakat skam
Vi vandrar denna eden, en hemlighet
Ansikten dolda under leoninstolthet
I skymningens omfamning
Vi har svårt att behålla det
När blod och lust och vaken värld kolliderar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *