• Homepage
  • >
  • C
  • >
  • cradle of filth – a gothic romance red roses for the devil s whore

Artist cradle of filth - Låttitel a gothic romance red roses for the devil s whore

Text och översättning: cradle of filth - a gothic romance red roses for the devil s whore. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cradle of filth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cradle of filth och se vilka fler låtar vi har av cradle of filth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Evening minuetto in a castle by the sea
A jewel more radiant than the moon
Lowered Her mask to me
The sublimest creature the Gods, full of fire
Would marvel at making their Queen
Infusing the air with Her fragrant desire
And my heart reeled with grave poetry
From grace I fell in love with Her
Scent and feline lure
And jade woodland eyes that ushered in the impurest
"Erotic, laden fantasies amid this warm Autumn night
She lulled me away from the rich masquerade
And together we clung in the bloodletting moonlight"
Pearled luna, what spell didst thou cast on me?
Her icy kiss fervoured my neck
Like whispering waves 'pon Acheron's beach
In a whirl of sweet voices and statues
That phantomed the dying trees
This debauched seductress in black, took me
In a pale azured dawn like Ligeia reborn
I tore free of my sleep - sepulchre
On the sea misted lawn where stone figures, forlorn
Lamented the spectre of Her
Bewildered and weak, yet with passion replete
I hungered for past overtures
The curse of unrest and her ardent caress
Came much more than my soul could endure
I, at once endeavoured to see Her again
Stirring from midnight's inertia
Knowing not even her name
On a thin precipice over carnal abyss
I danced like a blind acolyte
Drunk on red wine, her dead lips on mine
Suffused with the perfume of night
For hours I scoured the surrounding grounds
In vain that we might meet
When storm clouds broke, ashened, fatigued
I sought refuge in a cemeterty
Sleep, usher dreams
Taint to nightmares from a sunless nether
Mistress of the dark
I now know what thou art
Screams haunt my sleep
Dragged from nightmares thou hast wed together
Lamia and Lemures
Spawned thee leche
To snare my flesh
Portrait of the Dead Countess
Deep stained pain that I had dreamt
Flaunted demise, life's punishment
Leaving little strength to seal this wretched tomb
But poised nectar within my stirs
Up feverous desire and morbid purpose to search
Through cobwebbed drapery to where she swoons
Goddess of the graveyard, of the tempest and moon
In flawless fatal beauty her very visage compels
Glimpses of a heaven where ghost companies fell
To mourning the loss of god in blackest velvet
Enrobed in their downfall like a swift silhouette
"Fleeting, enshadowed
Thou art privy to my sin
Secrets dead, wouldst thou inflict
The cruel daylights upon my skin?
Dost thou not want to worship me
With crimson sacrifice
So my cunt may twitch against thy kiss
And weep with new-found life?"
Red roses for the Devil's whore
Dark angels taste my tears
And whisper haunting requiems
Softly to mine ear
Need-fires have lured abominations here
Nocturnal pulse
My veins spill forth their waters
Rent by lips I cherish most
Awash on her perfidious shores
Where drowning umbra o'er the stars
Ebon's graves where lovers whore
Like seraphim and Nahemah
"Nahemah"
Pluck out mine eyes, hasten, attest
Blind reason against thee, Enchantress
For I must know, art thou not death?
My heart echoes bloodless and incensed
Doth temptation prowl night in vulvic revelry
Did not the Queen of Heaven come as Devil to me?
On that fatal Hallow's Eve when we fled company
As the music swept around us in the crisp, fated leaves
UNder horned Diana where her bloodline was sewn
In a graveyard of Angels rent in cool marbled stone
I am grieving the loss of life in sombre velvet
Enrobed in Death's shadow like a swifter
Silhouette

Översättning

Kvällsminuetto i ett slott vid havet
En juvel mer strålande än månen
Sänkte ner sin mask för mig
Gudarnas sublimaste varelse, full av eld
Skulle förundras över att göra deras drottning
Infunderar luften med hennes doftande önskan
Och mitt hjärta rullade med allvarlig poesi
Från nåd blev jag kär i henne
Doft och kattdjur
Och jade skogsmarkögon som inledde det orenaste
"Erotiska, laddade fantasier mitt i den varma höstnatten
Hon lugnade mig bort från den rika maskeraden
Och tillsammans klamrade vi oss fast i det blodsläppande månskenet "
Pearled luna, vilken trollformel kastade du på mig?
Hennes isiga kyss gustade min hals
Som viskande vågor på Acherons strand
I en virvel av söta röster och statyer
Det fantomade de döende träden
Den här utsvävade förförinnan i svart tog mig
I en blekblurad gryning som Ligeia återföds
Jag rev mig ur sömnen - graven
På havet dimma gräsmatta där sten figurer, övergivna
Klagade över hennes spöke
Förvirrad och svag, men ändå med passion fylld
Jag hungrade efter tidigare överturer
Orolighetens förbannelse och hennes ivriga smek
Kom mycket mer än min själ kunde uthärda
Jag försökte genast träffa henne igen
Rör om från midnattens tröghet
Jag vet inte ens hennes namn
På ett tunt stup över köttlig avgrund
Jag dansade som en blind akolyt
Berusad på rött vin, hennes döda läppar på mina
Suffused med parfym av natten
I flera timmar letade jag igenom det omgivande området
Förgäves att vi kan träffas
När stormmolnen bröt sig, förtvivlade, trötta
Jag sökte tillflykt i en högtid
Sov, inleda drömmar
Skymma för mardrömmar från ett solfritt nät
Mistress of the dark
Jag vet nu vad du är
Skrik hemsöker min sömn
Du har gift dig från mardrömmar
Lamia och Lemures
Lekte dig leche
Att snara mitt kött
Porträtt av den döda grevinnan
Djupfärgad smärta som jag hade drömt om
Flaunted död, livets straff
Lämnar lite styrka för att försegla denna eländiga grav
Men klar nektar i mina rörelser
Upp feberaktig lust och sjukligt syfte att söka
Genom spindelnät draperi till där hon svimmar
Kyrkogårdens gudinna, stormen och månen
I felfri dödlig skönhet tvingar hennes mycket ansikte
Glimt av en himmel där spökföretag föll
Att sörja förlusten av gud i svartaste sammet
Inbäddad i deras fall som en snabb silhuett
"Flyktig, skuggad
Du tillhör min synd
Hemligheter döda, skulle du tillföra
De grymma dagsljusen på min hud?
Vill du inte tillbe mig
Med rött offer
Så min fitta kan ryckas mot din kyss
Och gråta med nyvunnen liv? "
Röda rosor för djävulens hora
Mörka änglar smakar mina tårar
Och viskar hemsökta krav
Mjukt mot mitt öra
Nödbränder har lockat styggelser här
Nattpuls
Mina vener sprider ut deras vatten
Hyr av läppar jag värdesätter mest
Awash på hennes glada stränder
Där drunknar umbra över stjärnorna
Evons gravar där älskare horar
Som serafer och Nahemah
"Nahemah"
Plocka ut mina ögon, skynda, intyga
Blind anledning mot dig, trollkarl
Ty jag måste veta, är du inte död?
Mitt hjärta ekar blodlöst och upprörd
Gör frestelsen på kvällen i vulvisk galning
Kom inte himmelens drottning som djävul för mig?
På den dödliga Hallow's Eve när vi flydde sällskap
När musiken svepte runt oss i de skarpa, ödesdigra bladen
UNder horned Diana där hennes blodlinje syddes
I en kyrkogård av änglar hyrs i sval marmorerad sten
Jag sörjer förlusten av liv i dyster sammet
Inkränkt i dödens skugga som en snabbare
Silhuett

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *