Artist cappadonna - Låttitel the grits

Text och översättning: cappadonna - the grits. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av cappadonna! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven c i cappadonna och se vilka fler låtar vi har av cappadonna i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

This album right here
This is the Yin and the Yang
So you gonna hear a lot of different things on it
You gonna hear a lot of profanity
You might hear a lot of um...
A lot of love
A lot of hate
You know what I'm saying?
'Cause it's like come on I got enemies
I got friend emies
And those that pretend to be's
Homocide hill!
That's the grits
THE GRITS!
The barracks baby word up
Verrazano bridge
Yo yo
I give a speech like Martin Luther King
Let freedom ring
Forget a bow ring
It's a black thing
Holding me locked up
With brothers be getting oxed up
Taking life for granted
Most of us abandon
How I know you not a cruel
Beef in the home
Africans
With jet black Americans
Dominicans war with the Puerto Ricans
Deep in the street
Thugs carrying heat
The rest of the projects surrounded with gates
Middle class families are moving upstate
While the younger generation selling cake
Trying to imitate mixtapes
It's all final
Big locks on the Verrazano
Get fined BB conduct
On some King Tut
Poverty struck
I seen the right to enter Uhaah took
My cup runneth over
Stressed out whenever I'm sober
This cold world got my girl scan
Fight on the sand
I'm allergic to ham
Weak minds all aboard
I see devils in the eyes of camcord'
And my reward is to let y'all know
I'm going out like PLO
Whenever I go uhh
THE GRITS!
THE GRITS!
I start the slaughtering
Make all eyes start watering
I know an 800 number you can get your coffin
Start ordering
The metamorphosis of my skill is sure to bring overcome any king
Faking ain't counterfeit
Money in the bing
I do a sting with two 9's under my sling
Anybody you bring
Still won't do a god damn thing
You nothing but a...
Onion in the rain
I floss rhymes
I loss rhymes
I got it like that
Y'all bitch niggas I toss times
I got rhymes that will still rock you
Cats that will spot you
Told you I chill
Lay off a shit
I still shot you
The only thing I'm unable to do
Is do what I got to
Look in hospital
Brooklyn apostle
Lyrical gospel
Still fortunate to scorch your shit
Paying for the cost of it
Your whole style remains wack
I know It's awful kid
THE GRITS!
THE GRITS!
THE GRITS!
THE GRITS!
I play the back like back in the days
Give thanks and praise
Watch the frisk raise
Reunite
Take birth trees to upright
I forget a fake MC's
My songs the Bible
Survival in the man
The lost lands
No radio play
The Pillage is banned
Like a foreigner don't understand
Y'all some flan cats eat pig
Reneg real shit from digs
Hit you off with the packages
And facts on tracks
Y'all talk but that's put that back
We dealing in the orphanage
Way surpass your image
I'm a chemist
A dual dentist
Treat my heritage like friendship
I be exit
I rock a gold necklace
And restless
It's always hectic
Staten Island shit
Bad habit shit
Made me twist it
One twenty district shit
Pillage be the senate
Throw darts like Masons
Garment Renaissance
Patriots
Hold the blood like tampons
Baby conduct
Put your fist up
No more struggles
100 dollars for the hen' dog
200 for the bubbles
Less troubles
Pill-Age
Plus some can turn rappers of off the stage
This beef will never we engage
Buck buck buck buck buck
THE GRITS!
THE GRITS!
THE GRITS!
THE GRITS!
THE GRITS!
If you fucked my little ho
Yo, let me know that then(Exactly)
Let me know cus I definitely let niggas know
When I was banging they ho up
I was like yeah yeah
You thought she was in love with you and I tried to tell you that
She wasn't in love with you and I blazed her
Then I called you
The next day and let you know
And you gonna be like
'Yo, let me get my bracelet back'

Översättning

Det här albumet här
Detta är Yin och Yang
Så du kommer att höra många olika saker på det
Du kommer att höra mycket svordomar
Du kanske hör mycket um ...
Mycket kärlek
Mycket hat
Du vet vad jag menar?
För det är som om jag har fiender
Jag har kompisar
Och de som låtsas vara
Homocide hill!
Det är kornen
GRITEN!
Baracken älskar ordet
Verrazano-bron
Yo yo
Jag håller ett tal som Martin Luther King
Låt friheten ringa
Glöm en bågring
Det är en svart sak
Håller mig låst
Med bröder att bli oxade upp
Att ta livet för givet
De flesta av oss överger
Hur jag vet att du inte är en grym
Nötkött i hemmet
Afrikaner
Med jet svart amerikaner
Dominikanerkrig med Puerto Ricans
Djupt på gatan
Lurar som bär värme
Resten av projekten omgiven av grindar
Medelklassfamiljer flyttar upp i staten
Medan den yngre generationen säljer tårta
Försöker imitera mixtapes
Allt är slutgiltigt
Stora lås på Verrazano
Få böter för BB-beteende
På någon King Tut
Fattigdom drabbade
Jag såg rätten att komma in i Uhaah tog
Min kopp rinner över
Stressad när jag är nykter
Den här kalla världen fick min tjej att skanna
Slåss på sanden
Jag är allergisk mot skinka
Svaga sinnen alla ombord
Jag ser djävlar i camcords ögon '
Och min belöning är att låta er veta
Jag går ut som PLO
När jag går öhh
GRITEN!
GRITEN!
Jag börjar slakta
Låt alla ögon börja vattna
Jag vet ett 800-nummer som du kan få din kista
Börja beställa
Metamorfosen av min skicklighet kommer säkert att övervinna alla kungar
Förfalskning är inte förfalskad
Pengar i bingen
Jag gör ett stick med två nio under mitt lyftsele
Någon du tar med
Kommer fortfarande inte göra en jävla sak
Du inget annat än ...
Lök i regnet
Jag flossar rim
Jag förlorar rim
Jag har det så
Ni tik niggas jag kastar gånger
Jag har rim som fortfarande kommer att rocka dig
Katter som kommer att upptäcka dig
Jag sa att jag slappnar av
Lägg upp en skit
Jag skjöt dig fortfarande
Det enda jag inte kan göra
Är det jag fick
Titta på sjukhus
Brooklyn-aposteln
Lyriskt evangelium
Fortfarande lycklig att bränna din skit
Betala för kostnaden för det
Hela din stil förblir knäpp
Jag vet att det är hemskt barn
GRITEN!
GRITEN!
GRITEN!
GRITEN!
Jag spelar ryggen som förr
Tacka och beröm
Titta på höjningen
Återförena
Ta födelseträd upprätt
Jag glömmer en falsk MC
Mina låtar Bibeln
Överlevnad i mannen
De förlorade länderna
Inget radiospel
Pillage är förbjudet
Som en utlänning inte förstår
Alla flankatter äter gris
Reneg riktig skit från grävningar
Slå dig av med paketen
Och fakta på spår
Ni pratar, men det har lagt tillbaka det
Vi handlar på barnhemmet
Sätt överträffar din bild
Jag är kemist
En dubbel tandläkare
Behandla mitt arv som vänskap
Jag är exit
Jag vaggar ett guldhalsband
Och rastlös
Det är alltid hektiskt
Staten Island skit
Dålig vana skit
Fick mig att vrida på den
En tjugo distriktsskit
Plundring vara senaten
Kasta dart som murare
Plagg renässans
Patrioter
Håll blodet som tamponger
Babyuppförande
Ta upp näven
Inga fler strider
100 dollar för hönshunden
200 för bubblorna
Mindre problem
Plundring
Plus att vissa kan stänga rappare från scenen
Detta nötkött kommer vi aldrig att engagera
Buck Buck Buck Buck Buck
GRITEN!
GRITEN!
GRITEN!
GRITEN!
GRITEN!
Om du knullade min lilla ho
Yo, låt mig veta det då (exakt)
Låt mig veta cus jag definitivt låta niggas veta
När jag slog de ho upp
Jag var som ja ja
Du trodde att hon var kär i dig och det försökte jag berätta för dig
Hon var inte kär i dig och jag flammade upp henne
Då ringde jag till dig
Nästa dag och meddela dig
Och du kommer att bli som
'Yo, låt mig få tillbaka mitt armband'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *