• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • brand nubian – wake up reprise in the sunshine

Artist brand nubian - Låttitel wake up reprise in the sunshine

Text och översättning: brand nubian - wake up reprise in the sunshine. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av brand nubian! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i brand nubian och se vilka fler låtar vi har av brand nubian i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

The attribute Hagi helper to another God
In need He Allah God Islam
As I proceed to civilize the uncivilized
Word of wisdom to the groove from the wise
I guess I'm like the Verbalizer for the fact I'm moving blackwards
This asiatic black man is a dog spelled backwards
The maker, the owner, the cream of the planet Earth
Father of civilization, God of the universe
Manifesting thoughts with my infinite styles
Making sure this travels, only twenty-three million miles
The other six I set the crucifix
Because the heart of the problem is this
Preacher got my Old Earth putting money in the pan
For the rest of the week now I'm eating out a soup cans
He has a home, drives a Caddy through town
Has my Old Earth believing that he's coming from the ground (Jesus)
Slain are those who fought for what was right
Slayed are those who fell victim to the pipe
A drug controlled substance, contained in a vial
Set up by the devil as he looks and he smiles
Good at the game of tricknology
But I have knowledge of myself you're not fooling me
You see the answer to me is black unity
Unification, to help our bad situation
I wrote this on a day of wisdom power
All being born to myself
I won't diss the next brother to be paid that's not my trade
It's just the plan that is designed by the colored man
Now our babies are born to think this is the way of us (Way of us)
That's the way the devil wants it so it is no fuss (It is no fuss)
It's just that sad old song self-destruction
To stop our reproduction
They put our Wisdom before us (Murderer)
That makes it Wisdom Knowledge (Murderer)
But we need Knowledge Wisdom
To bring forth the Understanding (Murderer)
Culture Freedom (Murderer)
Power Refinement (Murderer)
Equality God Build Destroy Borns our Cipher (Mudererer)
Can a devil fool a Muslim?
No, not nowadays bro
Do you mean to say the devil fooled us 400 years ago?
Why Equal Self, a trader made an interpretation
Saying that we'd receive more gold for our labor in this nation
Did we receive more gold?
Now Cipher
It's time to drop the bomb and make the devil pay the piper
(True indeed God true indeed God) Why Equal Self
(True indeed God true indeed God) Why Equal Self
(True indeed God true indeed God) Why Equal Self
(True indeed God true indeed)
The solution, knowledge of self to better ourself
'Cause I know myself, that we can live much better than this
Nothing's changed, it's just another sequel
The devil's still causing trouble amongst the righteous people
Drugs in our community (That ain't right)
Can't even get a job (That ain't right)
Poisoning our babies (That ain't right)
Lying who is God (That ain't right)
Well here's some food for thought, many fought for the sport
And the black man still comes up short?
It's time to motiviate, build and elevate
Blind deaf and dumb we've gotta change their mindstate
So I dip dip diver, civilize a 85er
Gotta let him know the devil's a conniver
This is the plan from the brotherman
From the motherland now it's time to take a stand
I keep striving to do my duty to awake 'em
To the universal family I say asalaam alaikum
Yeah
Now I gotta give this shout to my Brand Nubian brothers
Lord Jamar, God Allah
Derek X is on the flex
Alamo is good to go
Sincere, the God is in here
Ah move on black man, move on
We gotta move on black man, move on
We gotta move on black man, move on
We gotta move on black man, move on

Översättning

Attributet Hagi hjälpare till en annan Gud
I nöd Han Allah Gud Islam
När jag fortsätter att civilisera de okiviliserade
Visdomsord till spåret från de kloka
Jag antar att jag är som Verbalizer för att jag rör mig svart
Den här asiatiska svarta mannen är en hund som stavas bakåt
Tillverkaren, ägaren, planeten Jorden
Fader till civilisationen, universums Gud
Att manifestera tankar med mina oändliga stilar
Att se till att detta färdas, bara tjugotre miljoner mil
De andra sex ställde jag in krucifixet
Eftersom hjärtat av problemet är detta
Preacher fick min gamla jord att lägga pengar i pannan
Under resten av veckan äter jag ut soppburkar
Han har ett hem, kör en Caddy genom staden
Har min gamla jord att tro att han kommer från marken (Jesus)
Dödade är de som kämpade för det som var rätt
Dödade är de som blev offer för röret
Ett läkemedelskontrollerat ämne som finns i en ampull
Ställ in av djävulen när han ser ut och han ler
Bra på spelet tricknology
Men jag har kunskap om mig själv, du lurar mig inte
Du ser svaret på mig är svart enhet
Enande, för att hjälpa vår dåliga situation
Jag skrev detta på en dag med visdomskraft
Allt föds för mig själv
Jag kommer inte att avbryta nästa bror som ska betalas, det är inte min affär
Det är bara planen som är designad av den färgade mannen
Nu är våra barn födda för att tro att det här är vårt sätt (Way of us)
Det är så djävulen vill ha det så det är inget krångel (Det är inget krångel)
Det är bara den sorgliga gamla låten självförstörelse
För att stoppa vår reproduktion
De sätter vår visdom framför oss (mördare)
Det gör det till Wisdom Knowledge (Murderer)
Men vi behöver kunskapsvisdom
Att frambringa Understanding (Murderer)
Kulturfrihet (mördare)
Power Refinement (Murderer)
Jämställdhet som Gud bygger förstör Borns vår chiffer (Mudererer)
Kan en djävul lura en muslim?
Nej, inte nuförtiden bro
Menar du att djävulen lurade oss för 400 år sedan?
Varför Equal Self, en näringsidkare gjorde en tolkning
Att säga att vi skulle få mer guld för vårt arbete i denna nation
Fick vi mer guld?
Nu Chiffer
Det är dags att släppa bomben och få djävulen att betala piper
(Sannerligen sant Gud sannerligen Gud) Varför lika jag
(Sannerligen sant Gud sannerligen Gud) Varför lika jag
(Sannerligen sant Gud sannerligen Gud) Varför lika jag
(Sann, verkligen Gud sant)
Lösningen, kunskap om själv för att förbättra oss själva
För jag vet själv att vi kan leva mycket bättre än detta
Ingenting har förändrats, det är bara en uppföljare
Djävulen orsakar fortfarande problem bland de rättfärdiga människorna
Läkemedel i vårt samhälle (det är inte rätt)
Kan inte ens få jobb (det är inte rätt)
Förgiftning av våra barn (det är inte rätt)
Ligga vem som är Gud (Det är inte rätt)
Tja, här är lite tankeväckande, många kämpade för sporten
Och den svarta mannen kommer fortfarande kort?
Det är dags att motivera, bygga och höja
Blinda döva och dumma vi måste ändra deras minstate
Så jag dopp dykare, civilisera en 85er
Måste låta honom veta att djävulen är en medvetenare
Det här är planen från brodermannen
Från moderlandet är det nu dags att ta ställning
Jag strävar ständigt efter att göra min plikt att väcka dem
Till den universella familjen säger jag asalaam alaikum
Ja
Nu måste jag ge detta rop till mina bröder Nubian
Lord Jamar, Gud Allah
Derek X är på flex
Alamo är bra att gå
Uppriktigt, Gud är här inne
Ah gå på svart man, gå vidare
Vi måste gå vidare på svart man, gå vidare
Vi måste gå vidare på svart man, gå vidare
Vi måste gå vidare på svart man, gå vidare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *