• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – when rides the scion of the storms

Artist bal sagoth - Låttitel when rides the scion of the storms

Text och översättning: bal sagoth - when rides the scion of the storms. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

DOVER, ENGLAND: SEPTEMBER 1594
(THE RECOLLECTIONS OF A WAR-WEARY MARINER)
???
MEMORIES OF DEATH AND LIFE...
For countless thousands of centuries I have walked the earth...
I have seen endless battle,
And untold centuries of slaughter.
I am reborn once more!
The same grim spirit once again given flesh...
O' to be ravished by the seductress death...
The Scion of the Storms:
Dethroned 'ere Atlantis fell, haunted by a dark queen's curse,
My son's soul shackled by this spell of endless death and grim rebirth.
Fly, o' skyborne steed of Lyonesse, ride the tempest's wings,
I am the scion of the vengeful skies, a god to warriors and kings!
REFLECTIONS ON LIFETIMES OF CARNAGE:
I have been slain by Roman gladius,
And by Norman spear dealt a mortal wound,
The threads of my ensorcelled destiny
Endlessly woven on some unknown cosmic loom.
I have lost my life to longbow shafts
Fighting for the English crown,
And mayhap I'll end this mariner's life
A good three score fathoms down!
I marched with vast armies 'ere gleaming Atlantis
sank beneath the waves...
I reddened my blade against Caesar's legions long ago...
I stood beside Boudicca at Colchester...
I dealt honed steel death from the ranks of Arthur Pendragon...
I slew and looted gloriously at Lindisfarne...
I slaked my scramasax at Maldon...
I crossed blades with Brian Boru at Clontarf...
I slaughtered left and right with Harold at Hastings...
I dispatched Norman swordsmen with Robin of Loxley...
I wielded a Claymore at Stirling Bridge...
I was in the thick of the fray beside Henry at Agincourt...
I spilled blood for the White Rose at Bosworth Field...
I captained a galleon against the great Armada of Philip II...
I have witnessed the rise of corrupt religions,
but my heathen blade was red countless centuries
before their flaccid laws were ever carved in stone.
They call me the Scourge of Medina Sedonia...
my ship sails at dawn, and may our English steel ring
gloriously against the cutlasses of the outlander pirates!
???
have written for me in the stars...
but the gods have decreed that this is the path I must follow,
and I am sure that my adventures are far from over...

Översättning

DOVER, ENGLAND: SEPTEMBER 1594
(SAMLINGARNA AV ETT KRIGSMÄRKNINGSSJÖMARN)
???
MÄNNOR OM DÖD OCH LIV ...
I otaliga tusentals århundraden har jag vandrat jorden ...
Jag har sett oändlig strid,
Och otaliga århundraden av slakt.
Jag återföds en gång till!
Samma dystra anda gav återigen kött ...
O 'att bli härjad av förförinnadöden ...
Stormarnas hantverkare:
Detroniserade Atlantis föll, hemsökt av en mörk drottningens förbannelse,
Min sons själ kedjad av denna stavning av oändlig död och dyster återfödelse.
Fly, o skyborne Steed of Lyonesse, ride the storm's wings,
Jag är en hämndlysten till hämndlysten, en gud för krigare och kungar!
REFLEKTIONER OM LIVSLIVET:
Jag har dödats av romersk gladius,
Och av Norman gav spjut ett dödligt sår,
Trådarna i mitt förankrade öde
Ändlöst vävt på någon okänd kosmisk vävstol.
Jag har tappat mitt liv på långbågsaxlar
Kämpar för den engelska kronan,
Och jag kan avsluta sjömännens liv
En bra tre poäng nedgångar!
Jag marscherade med vidsträckta arméers glittrande Atlantis
sjönk under vågorna ...
Jag rodnade mitt blad mot Caesars legioner för länge sedan ...
Jag stod bredvid Boudicca i Colchester ...
Jag delade slipad ståldöd från Arthur Pendragons led ...
Jag slog och plundrade härligt på Lindisfarne ...
Jag slakade min scramasax på Maldon ...
Jag korsade blad med Brian Boru vid Clontarf ...
Jag slaktade vänster och höger med Harold vid Hastings ...
Jag skickade Norman-svärdsmän med Robin of Loxley ...
Jag använde en Claymore vid Stirling Bridge ...
Jag var i tjocklek av bråk bredvid Henry vid Agincourt ...
Jag spillde blod för White Rose på Bosworth Field ...
Jag ledde en galjon mot den stora armadan av Philip II ...
Jag har bevittnat uppkomsten av korrupta religioner,
men mitt hedniska blad var rött i oräkneliga århundraden
innan deras slaka lagar någonsin huggits i sten.
De kallar mig plågen i Medina Sedonia ...
mitt skepp seglar vid gryningen, och må vårt engelska stål ringa
härligt mot outlanderpiraternas skärglasögon!
???
har skrivit för mig i stjärnorna ...
men gudarna har bestämt att detta är den väg jag måste gå,
och jag är säker på att mina äventyr är långt ifrån över ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *