• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – splendour of a thousand swords gleaming beneath the b azon of the hype

Artist bal sagoth - Låttitel splendour of a thousand swords gleaming beneath the b azon of the hype

Text och översättning: bal sagoth - splendour of a thousand swords gleaming beneath the b azon of the hype. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[ALTARUS:] Gaze deep into the mists with your spirit-eyes, Xerxes... look far,
and tell me what you see.
[XERXES:] I see a land far to the north... a vast empire of dark endless moors
and snow-crowned mountains... a land of brooding citadels and warrior-kings
who hail to grim gods.
[ALTARUS:] Look well, Xerxes, for enlightenment hides within the fog-swathed
vales of Hyperborea...
[The King's Dream:]
By the onyx sceptre of my forefathers, the air is churning with auguries
of dethronement... Impending dread thus prophesized! In a dream I was bade
ride the argent-eyed unicorn to the Ring of Stones... There a torrent of
viscid slime assailed me, as pipes and horns sang the clarion of my
dissolution... And the usurpation of my ancient azure throne. Assassins stalk
the nighted halls of my palace... poisoned blades and chalices surround me.
I thirsted for a balm, but my thirst was slaked by an envenomed draught. My
swordarm shackled by tendrils of sloth... enthralled by the chasmed gloom...
Borne upon wings of labyrinthine dread... I awaken! I shall seek the counsel
of the sorcerer, keeper of the ancient scrolls of wisdom, and the Crystals of
Power...
[The Words of the Sorcerer:]
My liege, great and regal king... the mists disclose their secrets... you
are destined to wield a great dark power. Drink deep of the potions of the
apothecary, for upon thee now I bestow a shard of the mystic Crystal of
Mera... sacred artefact of the At lantean mages, won in battle by our legions.
My liege, the Crystal of Mera shall unveil the truth lurking hidden in thy
most fever-haunted dreams...
[The Voice of the Harbinger:]
The land awash with spilled blood, and viscera torn forth from the
sundered dead... Gorge the earth with flesh darkened with the claw and fang of
war... rent open the ravenous maws of worms...
[The King:]
The Crystal illumines dark secrets, the truth is known... a dire and
ancient threat is ranged against me. Hearken, the clarion is upon the winds,
now the call to arms is upon us all, Grim warriors, take up thy spears and
hone thy gleaming swords. Archers, string thy bows, brave knights, saddle the
steeds of war, The glory of battle is nigh at last, our banner shall fly this
day in victory!
My warriors, a legacy shall this day be wrought by our blades, decreed by
the gods, Blessed by the blood of vanquished foes. Our destiny beckons...
[Lord Angsaar, Dark Liege of Chaos:]
Come, great king of Hyperboria, march against me with your splendid
legions and shimmering swords. I, the Bane of the Atlantean Kings, the Scourge
of Lemuria, Archfoe of the Immortals of Ultima Thule, shall Crush you! I shall
visit a thousand plagues upo n your realm, and wreak untold havoc and bloody
carnage until I have your throne... and your soul!
[ALTARUS:] And thus, flanked by the splendour of azure banners, a vast army
marched forth from the great walls of the Imperial City of Hyperborea, and at
the forefront of the mighty legions, astride an ebon war-stallion, rode the
king, sunlight glinting up on his splendid armour... compelled by dreams, and
guided by the Crystal of Mera...
[XERXES:] Where? Where did the king's path take him?
[ALTARUS:] The king was compelled to lead his forces to the shadow-haunted
Mountains of the Dead, a grim and brooding place steeped in dark and ancient
legendry. Alone he rode into the gaping maw of a huge cave hewn into the side
of the tallest mountain co untless ages past by unknown hands. For three full
days and nights he did not emerge from the cave... until, at last, he rode
forth from the eldritch mountain once more, a terrible knowledge shadowed in
his icy eyes, and bearing in his gauntleted fist a huge black sword, a
magnificent ebon blade which no human blacksmith ever forged. Fearsome
sorcerous power crackled within the yard of black steel, dancing upon its
searingly honed, glyph-scored blade... and its bejewelled, dragon-carved hilt
did whisper arcane secrets to the king in a strange, elder tongue.
[XERXES:] But master, what powers did this blade possess? What secrets did
it hold?
[ALTARUS:] Many centuries ago, before even were waged the Great Wars
between the ancient kingdoms of Atlantis and Hyperborea, Lord Angsaar did rise
from his charnel-tomb and do battle with a powerful immortal warrior-shaman
over the possession of the elder Crystals of Mera, mystic gems of unparalleled
magical potency. Angsaar, his power swelled by forces from the vast Outer
Darkness, did smite his foe to the brink of destruction... but, with his
fading sorceries, the immortal mystically transferred his li fe-essence into
his great black sword, and scattered the magic crystals across the galaxy,
leaving Angsaar with a hollow victory and forcing him to return once more to
his dark Chamber of Slumber. The sword was lost for centuries, as were the
crystals, u ntil the one gem to remain on this world was discovered deep
beneath the northern seas by an ancient Atlantean wizard. And the sword...
legends spoke of how its final resting place would be made known by the
sorceries of the last crystal only when the bl ade's power would once again ne
needed to battle the Chaos-liege. This was the immortal's final, most powerful
spell... upon the reawakening of Angsaar, the sorcerous energies and undying
lifeforce encased within the blade would be transferred to its wie lder...
aye, the one who discovered the Shadow-Sword would be imbued with the power of
the immortal, and by the art of elder spellcraft, he would do battle with his
ancient nemesis once more...
[XERXES:] Then there looms such a cataclysmic battle!
[ALTARUS:] And so, from his Black Citadel, the Chaos-liege did send forth
his Horde of Wraiths to engage the army of the king...
[THE KING:]
Behold, a legion of undead fiends meets us upon the field of war. Face
me, Scourge of Lemuria, I wield thy bane, the Shadow-Sword... (and darksome
sorceries now empower me with thunderous might!) Hearken, the clarion is upon
the winds, now the call to arms is upon us all, The glory of battle is nigh at
last, into the fray we ride!
[XERXES:] The outcome, master... who left the field victorious? Did the
king prevail?
[ALTARUS:] The mists begin to disperse... for now, the images fade. That
tale shall have to wait 'til another day...
[Lyrics: Byron]
[Music: Jonny Maudling]

Översättning

[ALTARUS:] Titta djupt in i dimma med dina andliga ögon, Xerxes ... se långt,
och berätta vad du ser.
[XERXES:] Jag ser ett land långt norrut ... ett stort imperium av mörka oändliga hedar
och snökronade berg ... ett land med grumliga citadeller och krigare-kungar
som haglar till dystra gudar.
[ALTARUS:] Titta bra, Xerxes, för upplysning gömmer sig i dimman
valer av Hyperborea ...
[Kungens dröm:]
Vid mina förfäders onyx-spira krossar luften av oro
av detroniseringen ... Förestående rädsla så profeterad! I en dröm bad jag
rida den argentögda enhörningen till Ring of Stones ... Där en ström av
viscid slem attackerade mig, som rör och horn sjöng klarhet av min
upplösning ... Och utnyttjandet av min forntida azurblå tron. Mördare stjälkar
de nattliga salarna i mitt palats ... förgiftade blad och kalkar omger mig.
Jag törstade efter en balsam, men min törst släcktes av ett envenomed drag. Min
svärdarm bundet av dovningar av lättja ... förtrollad av den jagade dysterheten ...
Buren på vingar av labyrintisk fruktan ... Jag vaknar! Jag ska söka råd
av trollkarlen, vaktmästaren av de gamla visdomsrullarna och kristallerna av
Kraft...
[Trollkarlens ord:]
Min liege, stora och kungliga kung ... mistarna avslöjar sina hemligheter ... du
är avsedda att utöva en stor mörk makt. Drick djupt av dryckerna från
apotekare, för nu skänker jag en skärva av den mystiska Crystal of
Mera ... helig artefakt av At lantean mages, vunnit i strid av våra legioner.
Min liege, Mera Crystal kommer att avslöja sanningen som lurar gömd i din
mest feber-hemsökta drömmar ...
[The Harbinger Voice:]
Landet överflödade av utspillt blod och inälvor slits ut ur
sönder döda ... Gorge jorden med kött mörkt med klo och hugg
krig ... hyra öppna de glupska maskarna ...
[Kungen:]
Kristallen belyser mörka hemligheter, sanningen är känd ... en hemsk och
forntida hot är varierat mot mig. Lyssna, klarheten är över vindarna,
nu är vapenuppropet över oss alla, dystra krigare, ta upp dina spjut och
finslipa dina lysande svärd. Bågskyttar, snör dina bågar, modiga riddare, sadla
krigssteg, stridens ära är äntligen nära, vår banner ska flyga detta
dag i seger!
Mina krigare, ett arv ska denna dag skapas av våra blad, beslutas av
gudarna, välsignade av erövrade fienders blod. Vårt öde vinkar ...
[Lord Angsaar, Dark Liege of Chaos:]
Kom, stor kung av Hyperboria, marschera mot mig med din fantastiska
legioner och skimrande svärd. Jag, Bane of the Atlantean Kings, the Scourge
av Lemuria, Archfoe of the Immortals of Ultima Thule, ska krossa dig! jag ska
besök tusen plågor upp i ditt rike, och orsaka otaliga förödelser och blodiga
blodbad tills jag har din tron ​​... och din själ!
[ALTARUS:] Och därmed, flankerad av prakt av azurblå banderoller, en stor armé
marscherade fram från de stora murarna i den kejserliga staden Hyperborea och vid
framsidan av de mäktiga legionerna, redde en ebon krigshingst, red
kung, solljus glitter upp på sin fantastiska rustning ... tvingad av drömmar, och
styrd av Crystal of Mera ...
[XERXES:] Var? Var tog kungens väg honom?
[ALTARUS:] Kungen tvingades leda sina styrkor till de skuggspökade
Mountains of the Dead, en dyster och grumlig plats genomsyrad av mörkt och uråldrigt
legendariska. Ensam red han in i den gapande gräset i en enorm grotta huggen i sidan
av det högsta berget med oändliga åldrar förbi okända händer. För tre fulla
dagar och nätter kom han inte ut ur grottan ... tills han äntligen red
från Eldritch-berget en gång till, en fruktansvärd kunskap skuggas in
hans isiga ögon och bär ett enormt svart svärd i hans handgjorda knytnäve, en
magnifika ebonblad som ingen mänsklig smed någonsin har smidd. Skrämmande
trollkraft som sprak i gården av svart stål och dansade på dess
skarpt finslipat, glyfskårat blad ... och dess bejeweled, dragon-snidade hilt
viskade galna hemligheter till kungen på ett konstigt, äldre språk.
[XERXES:] Men mästare, vilka krafter hade detta blad? Vilka hemligheter gjorde
håller det?
[ALTARUS:] Många århundraden sedan, innan ens stora krig fördes
mellan de antika kungadömena Atlantis och Hyperborea, uppstod Lord Angsaar
från hans charnel-grav och slåss med en kraftfull odödlig krigare-shaman
över äldre Kristus av Mera, mystiska ädelstenar utan motstycke
magisk styrka. Angsaar, hans makt svällde av styrkor från det stora yttre
Darkness, slog hans fiende till randen av förstörelse ... men med hans
blekna trolldom överförde den odödliga mystiskt sin livsvikt till
hans stora svarta svärd och spridda magiska kristaller över galaxen,
lämnar Angsaar med en ihålig seger och tvingar honom att återvända en gång till
hans mörka slummerkammare. Svärdet förlorades i århundraden, liksom
kristaller, tills den enda pärlan som stannade kvar i denna värld upptäcktes djupt
under de norra haven av en forntida Atlantisk trollkarl. Och svärdet ...
legender talade om hur dess slutliga viloplats skulle göras känt av
trolldomar från den sista kristallen först när bl adeens kraft återigen skulle ne
behövs för att bekämpa Chaos-liege. Detta var den odödliga sista, mäktigaste
stava ... när Angsaar vaknar upp igen, de troliga energierna och de dödliga
Lifeforce innesluten i bladet skulle överföras till dess wie lder ...
aye, den som upptäckte Shadow-Sword skulle vara genomsyrad av kraften i
de odödliga, och genom konsten att äldre spellcraft, skulle han slåss med sin
forntida nemesis en gång till ...
[XERXES:] Då väger det en sådan katastrofal kamp!
[ALTARUS:] Och så skickade Chaos-liegen ut från sin svarta citadell
hans Horde of Wraiths för att engagera kungens armé ...
[KUNGEN:]
Se, en legion av odöda fiender möter oss på krigsfältet. Ansikte
mig, gissel av Lemuria, jag använder din bane, skugg-svärd ... (och mörk
trolldomar ger mig nu kraftfull kraft!) Lyssna, klarheten är över
vindarna, nu är vapenuppropet över oss alla, stridens härlighet är nära
sist, in i striden vi rider!
[XERXES:] Resultatet, herre ... vem lämnade fältet segerrikt? Gjorde
kung segra?
[ALTARUS:] Dimmorna börjar spridas ... för tillfället bleknar bilderna. Den där
berättelsen måste vänta till en annan dag ...
[Texter: Byron]
[Musik: Jonny Maudling]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *