• Homepage
  • >
  • B
  • >
  • bal sagoth – behold the armies of war descend screaming from the heavens

Artist bal sagoth - Låttitel behold the armies of war descend screaming from the heavens

Text och översättning: bal sagoth - behold the armies of war descend screaming from the heavens. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av bal sagoth! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven b i bal sagoth och se vilka fler låtar vi har av bal sagoth i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
Since before mankind hurled himself
squamously from the sea we have awaited
the awakening of great Zakumakura!
Now... the Dragon-King shall at last rise to claim his earthly throne!
Cast your gaze to the firmament and know fear,
for His forces fill the sky!
Behold, the armies of war descend screaming from the heavens!
[THE ORDER OF KL'AA:]
Your legions will fall as wheat before the harvest blade.
The long aeons of tyranny are at an end...
now, let the Ninth Millennium begin.
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
The Ritual of Ascendency is complete.
Now is the time for trenchant steel and the massed throng of battle!
Cry havoc! Crush them, kill them, destroy them all!
[THE INVOCATION OF ZAKUMAKURA:]
Kaiju, Dragos, Gojira! Kaiju, Dragos, Gojira!
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
You have lost the game, fools of Kl'aa!
Your attempts to thwart our will have come to naught!
You are guilty of dire crimes against His Ophidian Majesty!
The charge is high treason against the empire...
you will bear this punishment with praise on your lips!
[THE INVOCATION OF ZAKUMAKURA:]
Zakumakura Es-iaah! Zakumakura As-aaoh!
[THE ORDER OF KL'AA:]
High treason against the empire...
Bah! A thousand curses upon the coils of Zakumakura!
The power of Sentinel Omega shall be brought to bear against you!
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
Invoke the Dragon-King...
and let the great serpent rise to devour the world of men!
Hearken... he rises, he rises at last!
Behold the celestial majesty of Great Zakumakura!!!
We are all entwined within the coils of the great galactic worm!
[THE ASPIRANT TO SENTINEL OMEGA'S POWER:]
Elemental disarray...
chaos beyond the Tellurian cloudscape!
The galaxy burns! I am the receptacle of the ultimate power...
the power of Sentinel Omega...
I am the vessel of his greatness! I am the One!
[THE DISCIPLES OF ZAKUMAKURA:]
The galaxy is their battleground...
the stars are their arena! Let mankind despair in the knowledge
that this day did see an end to his insignificant dominion...
and the birth of a new era of glory for the servitors of the Dragon-King!
[SENTINEL OMEGA:]
I feel it... the omniverse exists within me!
Every molecule in my body is ablaze with cosmic fire!
I have forsaken my humanity forever...
I, who now walk with the gods amongst the endless stars!

Översättning

[LÄRKORNA I ZAKUMAKURA:]
Sedan tidigare slängde mänskligheten sig själv
skvätt från havet vi har väntat på
uppvaknandet av stora Zakumakura!
Nu ... drakungen kommer äntligen att resa sig för att göra anspråk på sin jordiska tron!
Kasta blicken mot himlen och känna rädsla,
för hans styrkor fyller himlen!
Se, krigets arméer skriker ner från himlen!
[BESTÄLLNINGEN AV KL'AA:]
Dina legioner kommer att falla som vete före skördebladet.
De långa tonerna av tyranni är slut ...
låt nu det nionde årtusendet börja.
[LÄRKORNA I ZAKUMAKURA:]
Uppstigningens ritual är komplett.
Nu är det dags för grävande stål och den stora striden!
Gråt förödelse! Krossa dem, döda dem, förstör dem alla!
[INBJUDAN PÅ ZAKUMAKURA:]
Kaiju, Dragos, Gojira! Kaiju, Dragos, Gojira!
[LÄRKORNA I ZAKUMAKURA:]
Du har förlorat spelet, dårar av Kl'aa!
Dina försök att motverka vår vilja har upphört!
Du är skyldig till allvarliga brott mot hans ofidiska majestät!
Anklagelsen är högförräderi mot imperiet ...
du kommer att bära detta straff med beröm på dina läppar!
[INBJUDAN PÅ ZAKUMAKURA:]
Zakumakura Es-iaah! Zakumakura As-aaoh!
[BESTÄLLNINGEN AV KL'AA:]
Högförräderi mot imperiet ...
Bah! Tusen förbannelser på Zakumakuras spolar!
Sentinel Omegas makt ska bäras mot dig!
[LÄRKORNA I ZAKUMAKURA:]
Anropa Dragon-King ...
och låt den stora ormen resa sig för att sluka människors värld!
Lyssna ... han reser sig, han reser äntligen upp!
Se Great Zakumakuras himmelska majestät !!!
Vi är alla sammanflätade i den stora galaktiska maskens spolar!
[ASPIRANTEN TILL SENTINEL OMEGAS MAKT:]
Elementär oordning ...
kaos bortom det Telluriska molnlandskapet!
Galaxen brinner! Jag är behållaren för den ultimata makten ...
Sentinel Omegas kraft ...
Jag är fartyget för hans storhet! Det är jag!
[LÄRKORNA I ZAKUMAKURA:]
Galaxen är deras slagfält ...
stjärnorna är deras arena! Låt mänskligheten förtvivla i kunskapen
att denna dag gjorde slut på hans obetydliga herravälde ...
och födelsen av en ny ära av ära för drak-kungens servitorer!
[SENTINEL OMEGA:]
Jag känner det ... omniverset finns i mig!
Varje molekyl i min kropp lyser av kosmisk eld!
Jag har övergett min mänsklighet för alltid ...
Jag, som nu vandrar med gudarna bland de oändliga stjärnorna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *