Artist anberlin - Låttitel fin

Text och översättning: anberlin - fin. Under hittar du låttexten ed översättningen visad sida vid sida! På vår hemsida kan du hitta många fler låttexter med med översättningar av anberlin! Granska vårt arkiv och de andra texterna, till exempel kan du trycka på bokstaven a i anberlin och se vilka fler låtar vi har av anberlin i vårt arkiv, till exempel [acf field="Songtitle"

Original

Feels like you're miles from here
In other towns with lesser names
Where the unholy ghost doesn't tell
Mary or William exactly what they want to hear
You remember the house on Ridge Road
Told you and the devil to both just leave me alone
If this is salvation, I can show you the trembling
You'll just have to trust me, I'm scared
I am the patron saint of lost causes
Aren't we all to you just near lost causes?
Aren't we all to you just lost?
Tommy, you left behind something
That'll mean everything right before you die
What if you gained the whole world?
You've already lost four little souls from your life
Widows and orphans aren't hard to find
They're home, missing daddy, who's saving the abandoned tonight
Wish your drinking would hurry and kill you
Sympathy's better than having to tell you the truth
That you are the patron saint of lost causes
All you are to them is now a lost cause
All you are to them is now, causes
Billy, don't you understand?
Timothy stood as long as he could
And now, you made his faith disappear
More like a magician and less like a man of the cloth
We're not questioning God
Just those He chose to carry on His cross
We're no better, you'll see
Just all of us, the lost causes
Aren't we all to you just lost causes?
Are we all to you lost, lost causes?
So all we are to you is all we are, is all we are
All we are is all we are
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
Patron saint, are we all lost like you?
[Incomprehensible]
Take what you will, what you will and leave
Could you kill, could you kill me?
If the world was on fire and nothing was left
But hope or desire
And take all that I could require, his vision
Or am I on the floor, over-desperate
Hold hands, streaming of blood again?
And then take full weight of me, guard my dreams
Figure this out, it's me on my own
A helpless, hurting, hell
Will you stay strong as you promised?
'Cause I'm stranded and bare
Meanness is washed up in all that I am
[Incomprehensible]
Then grace takes me to a place
Of the father you never had
Ripping and breaking and tearing apart
This is not heaven, this is my hell

Översättning

Det känns som att du är mil härifrån
I andra städer med mindre namn
Var det oheliga spöket inte berättar
Mary eller William exakt vad de vill höra
Du kommer ihåg huset på Ridge Road
Jag sa till dig och djävulen att bara lämna mig ifred
Om detta är frälsning, kan jag visa dig skakningen
Du måste bara lita på mig, jag är rädd
Jag är skyddshelgon för förlorade orsaker
Är vi inte alla nära dig förlorade orsaker?
Är vi inte alla förlorade?
Tommy, du lämnade något bakom dig
Det betyder allt innan du dör
Tänk om du fick hela världen?
Du har redan förlorat fyra små själar från ditt liv
Änkor och föräldralösa barn är inte svåra att hitta
De är hemma och saknar pappa som räddar de övergivna ikväll
Önskar att ditt drickande skulle skynda dig och döda dig
Sympati är bättre än att behöva berätta sanningen
Att du är skyddshelgon för förlorade orsaker
Allt du är för dem är nu en förlorad sak
Allt du är för dem är nu, orsaker
Billy, förstår du inte?
Timoteus stod så länge han kunde
Och nu fick du hans tro att försvinna
Mer som en trollkarl och mindre som en trasa
Vi ifrågasätter inte Gud
Bara de han valde att bära på sitt kors
Vi är inte bättre, du får se
Bara vi alla, de förlorade orsakerna
Är inte vi alla för dig bara förlorade orsaker?
Är vi alla förlorade, förlorade orsaker?
Så allt vi är för dig är allt vi är, är allt vi är
Allt vi är är allt vi är
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
Skyddshelgon, är vi alla vilse som du?
[Obegriplig]
Ta vad du vill, vad du vill och lämna
Kan du döda, kan du döda mig?
Om världen brann och ingenting var kvar
Men hopp eller lust
Och ta allt jag kunde kräva, hans vision
Eller är jag på golvet, för desperat
Håll händer, strömmande blod igen?
Och ta sedan hela vikten av mig, bevak mina drömmar
Ta reda på det, det är jag själv
Ett hjälplöst, ont, helvete
Kommer du att hålla dig stark som du lovade?
För jag är strandad och bar
Själen är tvättad i allt jag är
[Obegriplig]
Sedan tar nåd mig till en plats
Av den far du aldrig haft
Rippar och går sönder och sönder
Det här är inte himlen, det här är mitt helvete

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *